Daily Archives 8 czerwca 2015

Polityka Unii względem Rosji

Jeszcze silniejszy szok przeżyta Rosja jesienią 1999 r., kiedy to została poddana nieoczekiwanej, nadzwyczaj ostrej i systematycznej krytyce za działania sił federalnych w Czeczenii. Sytuacja nie zmieniła się zasadniczo w kolejnych latach. Zarówno instytucje unijne jak i Rady Europy krytycznie oceniają przestrzeganie praw człowieka i sytuację humanitarną w Czeczenii13, Ich krytyka jest ostrzejsza od amerykańskiej, Dla Waszyngtonu bowiem jest to problem w przewadze polityczny: Biały Dom jest dość elastyczny w ocenie poszczególnych przypadków naruszenia praw człowieka. Decydują o tym amerykańskie interesy oraz stopnień wpływu różnych lobby (etnicznych, religijnych i innych). Natomiast dla UE prawa człowieka nie tylko stanowią odrębną wartość, ale są też jedną z podstaw integrującej się Europy.

czytaj dalej

Umowy bilateralne – opis

Z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej wszystkie wymienione umowy są częścią prawa wspólnotowego i w związku z tym podlegają reżimowi zasad supremacji, skutku bezpośredniego, czy skutku pośredniego. W przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej postanowienia umów mogą być również przedmiotem pytań prejudycjalnych sądów krajowych69. Takiej możliwości nie mają natomiast sądy szwajcarskie. Odmiennie, niż jest to w przypadku Europejskiego Obszaru Gospodarczego brak jest wspólnego organu odpowiedzialnego za wykładnię przepisów porozumień70. Natomiast, poszczególne umowy powołały specjalny mechanizm proceduralny pozwalający na określenie skutków zmian w prawie wewnętrznych stron dla stosowania porozumień. Istotna rola w tym zakresie przypada wspólnym komitetom utworzonym w ramach każdej z umów. Ponadto, w przypadku umowy o przepływie osób kompetencje

czytaj dalej

Rezolucja w sprawie implementacji wspólnej strategii wobec Rosji

Rezolucję w sprawie implementacji wspólnej strategii wobec Rosji Parlament Europejski przyjął już pod koniec 2000 r. Nie znalazła ona jednak odzwierciedlenia w nowelizacji tego dokumentu. Eiiropean Parliament resolution on the implementation of the Common Strategy of the European iinion on Russia (2000/2007CINÜ), O.J. 2001, C 232, s. 176-183.

czytaj dalej