Monthly Archives Wrzesień 2017

Radykalna zmiana podejścia po stronie europejskich decydentów

Jeżeli nie nastąpi radykalna zmiana podejścia po stronie europejskich decydentów do instrumentu II filaru, jakim jest wspólna strategia, to pozostanie on przedmiotem zainteresowania jedynie teoretyków prawa, politologii czy stosunków międzynarodowych. Przedłużenie obowiązywania wspólnych strategii przebiegało w zasadzie bez żadnego echa, w odróżnieniu chociażby do renegocjacji PCA z Rosją. Rzeczywistość weryfikuje, które z instrumentów stanowią obecnie skuteczne ramy do prowadzenia efektywnej WPZiB UE i nie są to wspólne strategie. W doktrynie formułowane są opinie, że wspólne strategie w praktyce nie są niczym innym jak wspólnymi działaniami jedynie ustanawianymi przez Radę Europejską zamiast przez Radę UE108.

czytaj dalej

Projekt nowej polityki Eurośródziemnomorskiej

Wytyczne nowej polityki śródziemnomorskiej zostały przyjęte podczas szczytu Rady Europejskiej w Cannes 26-27.6.1995 r. Określona została wysokość środków finansowych przeznaczonych dla krajów stowarzyszonych w latach 1995-1999 na łączną kwotę 4685 min, ecu oraz podjęto decyzję o zwołaniu w listopadzie 1995 r. w Barcelonie Konferencji Eurośródziemnomorskiej60. Projekt nowej polityki został oparty na następujących zasadach:

czytaj dalej

Proces Grupy Dublińskiej

Wspólnota Europejska zaaprobowała tekst konwencji 21 maja, a Rosja ratyfikowała ją 26 maja. Stan ratyfikacji przez poszczególne państwa członkowskie UE oraz treść składanych deklaracji i zastrzeżeń można śledzić na stronie internetowej Biura ds. Narkotyków i Przestępczości ONZ http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_co- nvention.html

czytaj dalej

Współpraca w kwestii ekonomiczno-finansowej partnerstwa eurośródziemnomorskiego

Podsumowując należy stwierdzić, że deklaracja barcelońska jest jedynie planem współpracy, którego realizacja zależy od rzeczywistych chęci, dążeń i możliwości zainteresowanych Stron...

czytaj dalej

Zakres niezgodności regulacji antynarkotykowych GSP z prawem GATT/WTO

Jak nie trudno się domyślić, Wspólnoty przegrały spór o rozwiązania antynarkotykowe. W rzeczywistości, niezależnie od wielowątkowego charakteru orzeczeń, przegrana stanowiła konsekwencję wyłącznie normatywnego sposobu ujęcia rozwiązań antynarkotykowych we wspólnotowym rozporządzeniu wprowadzającym mechanizm GSP

czytaj dalej

Zalecenia UNCTAD cz. II

Zakres przedmiotowy ofiarowanych preferencji został również bardzo ogólnie i jedynie w formie zalecenia określony przez UNCTAD. Określono głównie preferencje minimalne, jakie stosować powinny państwa stosujące GSP Jednocześnie oczywiście sugerowano stosowanie jak najbardziej znaczących preferencji. System GATT/WTO nie odniósł się w żadnym własnym uregulowaniu do wysokości preferencji ofiarowanych państwom rozwijającym przez państwa stosujące GSP Nigdy nie przeprowadził również jakichkolwiek własnych badań monitorujących stosowanie się krajów donatorów preferencji do wspomnianych zaleceń UNCTAD7.

czytaj dalej

Założenia globalnej polityki śródziemnomorskiej

Ważne miejsce w rozwoju wzajemnych stosunków odegrała proklamowana w 1972 r, koncepcja globalnej polityki śródziemnomorskiej41. Zdaniem niektórych autorów użyty termin polityka globalna, był eufemizmem, gdyż w rzeczywistości stosunki między Wspólnotą a krajami śródziemnomorskimi opierały się na umowach bilateralnych42.

czytaj dalej

Zdanie Jana Pawła II na temat integracji europejskiej cz. II

Ta wypowiedź papieża jest o tyle wyjątkowa, że – jak podkreślił to bp. Tadeusz Pieronek – podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r. Jan Paweł II odnosił się do aktualnych spraw kraju w sposób ogólny, natomiast w kwestii integracji jednoznacznie poparł starania Polski o członkostwo w UE i to nie ogólnie, ale wprost z takim kształtem jedności jakim jest Unia Europejska57. Gdy członkostwo Polski w UE stało się faktem, Jan Paweł 11 nie ukrywa! swego zadowolenia, rozpatrując je na tle całego procesu rozszerzenia Unii, pojmowanego jako akt sprawiedliwości dziejowej.

czytaj dalej

Zjednoczona Europa w koncepcjach Jana Pawła II

Jan Paweł II, papież otwarty’ na świat, szczególną uwagę skupia na Europie. Sprzyja temu, co prawda dymamika wydarzeń europejskich towarzysząca pontyfikatowi, ale częstotliwość wystąpień papieskich na temat Europy i jej problemów, w tym procesów integracyjnych, jest mimo wszystko nieporównywalnie większa niż jego poprzedników43.

czytaj dalej

Zmiana percepcji świata zewnętrznego w 1999 r.

W Koncepcji polityki zagranicznej za główne zadanie polityki zagranicznej, w warunkach globalizacji, uznano wspomaganie rozwoju gospodarczego państwa i jego integrację z gospodarką światową. Główną rolę w tym procesie wyznaczono stosunkom z UH9. Był to pierwszy dokument na tak wysokim szczeblu, w których odniesiono się do europejskiego procesu integracyjnego i zwrócono uwagę na ścisły związek między rozszerzeniem UE na wschód, wprowadzeniem wspólnej waluty europejskiej, reformami strukturalnymi UE i tworzeniem jej wspólnej polityki zagranicznej, obronnej i bezpieczeństwa. W dokumencie stwierdzono, że Rosja uważa „UE za jednego z najważniejszych partnerów politycznych i ekonomicznych będzie dążyć do rozwoju stałej intensywnej, stałej i długofalowej współpracy bez koniunkturalnych wahań”10. Dwa pozostałe, chronologicznie wcześniejsze, dokumenty wychodzą z rozszerzonego rozumienia bezpieczeństwa. Określają priorytety wewnętrzne, w szczególności dotyczące wizji państwa prawa i umocnienia jego autorytetu oraz stopniowych przekształceń demokratycznych oraz ekonomiczno-rynkowych społeczeństwa i ekonomiki jako nieodzownych warunków zapobiegania wewnętrznym i zewnętrznym zagrożeniom i zapewnieniu Rosji należnego jej miejsca w wśród wielkich mocarstw11. Zmianie percepcji świata zewnętrznego w 1999 r. sprzyjało kilka czynników:

czytaj dalej

Zmiany rozwiązań antynarkotykowych wspólnotowego mechanizmu GSP

W zasadzie nie istnieje potrzeba zmiany istniejących regulacji wspólnotowych w tym zakresie. Panel wyraźnie określił, iż naturalną metodą dostosowania GSP WE do zgodności z prawem GATT/WTO jest uzyskanie waivera dotyczącego regulacji antynarkotykowych. Wspólnoty, jak wspomniano, o waiver ten wystąpiły jeszcze przed powstaniem sporu. Niezależnie od sprzeciwu kilku państw, wyraźnie rozgoryczonych ich ominięciem, waiver ten zapewne uzyskają. Dla większości członków WTO

czytaj dalej