Daily Archives 7 września 2017

Zmiana percepcji świata zewnętrznego w 1999 r.

W Koncepcji polityki zagranicznej za główne zadanie polityki zagranicznej, w warunkach globalizacji, uznano wspomaganie rozwoju gospodarczego państwa i jego integrację z gospodarką światową. Główną rolę w tym procesie wyznaczono stosunkom z UH9. Był to pierwszy dokument na tak wysokim szczeblu, w których odniesiono się do europejskiego procesu integracyjnego i zwrócono uwagę na ścisły związek między rozszerzeniem UE na wschód, wprowadzeniem wspólnej waluty europejskiej, reformami strukturalnymi UE i tworzeniem jej wspólnej polityki zagranicznej, obronnej i bezpieczeństwa. W dokumencie stwierdzono, że Rosja uważa „UE za jednego z najważniejszych partnerów politycznych i ekonomicznych będzie dążyć do rozwoju stałej intensywnej, stałej i długofalowej współpracy bez koniunkturalnych wahań”10. Dwa pozostałe, chronologicznie wcześniejsze, dokumenty wychodzą z rozszerzonego rozumienia bezpieczeństwa. Określają priorytety wewnętrzne, w szczególności dotyczące wizji państwa prawa i umocnienia jego autorytetu oraz stopniowych przekształceń demokratycznych oraz ekonomiczno-rynkowych społeczeństwa i ekonomiki jako nieodzownych warunków zapobiegania wewnętrznym i zewnętrznym zagrożeniom i zapewnieniu Rosji należnego jej miejsca w wśród wielkich mocarstw11. Zmianie percepcji świata zewnętrznego w 1999 r. sprzyjało kilka czynników:

czytaj dalej