Co tworzy pierwszy pakiet umów bilateralnych?

W praktyce oznaczało to, iż obie strony muszą zaakceptować cały pakiet umów, zaś wypowiedzenie choćby jednej z nich pociągać będzie za sobą wypowiedzenie także pozostałych porozumień. W ślad za rzeczonym komunikatem Rada przyznała Komisji Europejskiej mandat negocjacyjny. Negocjacje odbywały się w latach 1994-1998:’\ zaś ich rezultaty zostały podpisane 21.6.1999 r. w postaci siedmiu umów stanowiących pierwszy pakiet umów bilateralnych. Po zatwierdzeniu/ratyfikacji przez wszystkich sygnatariuszy umowy weszły w życie 1.6.2002 r. W przypadku Konfederacji Szwajcarskiej zgodę na ratyfikację wyraziło społeczeństwo w referendum 21.5.2000 r. Warto odnotować, iż zawarcie rzeczonych umów poparło łącznie 67,2 % uprawnionych55. Pierwszy pakiet umów bilateralnych tworzą:

– 1) Umowa o swobodnym przepływie osób56,

– 2) Umowa w zakresie transportu lotniczego57,

– 3) Umowa w sprawie przewozu towarów i osób w ramach transportu kolejowego i drogowego58,

– 4) Umowa o handlu towarami rolnymi59,

– 5) Umowa o wzajemnym uznaniu w odniesieniu do procedur zgodności,

– 6) Umowa o niektórych aspektach zamówień publicznych,

– 7) Umowa o współpracy naukowej i technologicznej.

Przed przystąpieniem do analizy wymienionych umów warto zwrócić uwagę formalne aspekty ich zawarcia oraz status prawny. Stronami porozumień są Wspólnota Europejska oraz Konfederacja Szwajcarska. Ze względu na swój zakres przedmiotowy umowa o przepływie osób została zawarta jako umowa mieszana tak, więc stronami są z jednej strony Wspólnota Europejska oraz jej państwa członkowskie, z drugiej zaś Konfederacja Szwajcarska. Jedną z konsekwencji rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 r. była konieczność zawarcia specjalnego protokołu rozciągającego zastosowanie tegoż porozumienia na nowe państwa członkowskie63. Także ze względu na zakres przedmiotowy umowa o współpracy naukowej i technologicznej ze strony wspólnotowej została zawarta przez Wspólnotę Europejską i Euratom. Podstawą prawną dla pierwszego pakietu umów bilateralnych były art. 310 TWE w połączeniu z art. 300 ust. 2-4 TWE oraz art. 101 TEWEA. Oznaczało to aktywny udział Parlamentu Europejskiego w procesie zawierania umowy. Wybrana podstawa prawna dla działań legislacyjnych prowadzi niektórych przedstawicieli doktryny do wniosku, iż rzeczone umowy są umowami stowarzyszenia64. Wszystkie umowy zostały zawarte na czas określony siedmiu lat, przy czym

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>