Eurośródziemnomorska Komisja Badawcza

W 1996 r. utworzono Eurośródziemnomorską Komisję Badawczą (Euro-Mediterranean Study Commission-EuroMeSCo), która jest siecią w chwili obecnej 37 instytutów zagranicznych, mających swoją siedzibę w krajach śródziemnomorskich i na terytorium UE. Działalność Komisji skupiona jest w następujących obszarach: dialogu politycznego i bezpieczeństwa, wpływu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na partnerstwo, współpracy międzyregionalnej w ramach partnerstwa oraz problemom kontroli66. nership since Barcelona, „Mediterranean Politics” 1997, vol. 2, nr 1, s. 9 M. Sagan, Nowa polityka śródziemnomorska Unii Europejskiej, „Biuletyn Europejski” 1997, s. 105-106.

Długoterminowymi celami w dziedzinie partnerstwa ekonomicznego i finansowego jest: przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego i społecznego państw śródziemnomorskich, poprawa warunków życia ludności i zmniejszenie dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów oraz stopniowa integracja regionu. Partnerstwo to będzie obejmować trzy sfery:

– ustanowienie Eurośródziemnomorskiej Strefy Wolnego Handlu,

– rozwoju współpracy ekonomicznej,

– współpracy finansowej.

Najważniejszym elementem partnerstwa jest utworzenie, zgodnie z zasadami WTO, Eurośródziemnomorskiej Strefy Wolnego Handlu artykułami przemysłowymi i określonymi artykułami rolnymi. Rozwój strefy ma odbywać się na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, poprzez zniesienie ograniczeń w handlu i zacieśnianie współpracy między krajami tego regionu, a po drugie, poprzez podpisywanie nowej generacji układów stowarzyszeniowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>