Instytucjonalne zaangażowanie Watykanu w proces integracji europejskiej

Analizując instytucjonalne zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w proces integracji europejskiej, podkreśla się, że proces jednoczenia się Europy wywarł pewien wpływ na kształtowanie się struktur wewnętrznych Kościoła katolickiego. W 1967 r. papież Paweł VI powołał w Kurii Rzymskiej Papieską Komisję Studiów „lustitia et Pax”, a w 1982 r. Jan Paweł II Papieską Radę do Sprawy Kultury obie instytucje koncentrujące się na sprawach europejskich67. Wspomnieć należy również o dwóch innych instytucjach kościelnych: założonej w marcu 1971 r., z inspiracji watykańskiej, Radzie Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i powstałej w marcu 1980 r., tym razem z inspiracji zainteresowanych episkopatów – Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). Obie te instytucje, choć w sposób naturalny powiązane ze Stolicą Apostolską nie są jednak wyrazem instytucjonalnej obecności Watykanu w procesach integracyjnych. Ich działanie nie wynika z prawmomiędzynarodowej podmiotowości Stolicy Apostolskiej. Są one natomiast de facto formą komunikowania się Kościołów ze strukturami Unii Europejskiej.

Jako głowa Kościoła katolickiego, papież i Stolica Apostolska są zainteresowani procesem regulacji (i ochrony) pozycji tego Kościoła i innych Kościołów w prawie wspólnotowym. Zarówno Stolica Apostolska jak i inne Kościoły [projekt Kościołów niemieckich] projekty takie, w fazie przygotowywania Traktatu Amsterdamskiego, przedstawiły68. Osiągnięty rezultat w postaci Oświadczenia do Aktu Końcowego Traktatu Amsterdamskiego nie w pełni zadowolił Kościoły, ale potraktowany został jako krok w dobrym kierunku.

Osiągnięty rezultat w postaci tzw. klauzuli kościelnej, mówiący o przestrzeganiu przez UE „statusu jakim cieszą się kościoły oraz stowarzyszenia i wspólnoty religijne w państwach członkowskich, nie zadowolił Stolicy Apostolskiej i innych kościołów, ale uznany został za krok we właściwym kierunku”69.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>