Organ Apelacyjny a GSP

Co wynikało z faktu, że Wspólnoty nie odwołały się od interpretacji pkt. 3(c) dokonanej przez pand. Powołały się jedynie na regulację tę jako kontekstualne wsparcie wspólnotowej interpretacji pojęcia niedyskryminacji wynikającego z przypisu korzystających z preferencji. Co więcej, co udowodniły Indie68, przedstawiona przez Wspólnoty statystyka, wbrew twierdzeniom Wspólnot, nie mogła stanowić podstawy selekcji państw, ponieważ dostępna była dopiero po wyborze beneficjantów mechanizmów antynarkotykowych. Organ Apelacyjny stwierdził również, że brak jest również kryteriów pozwalających ustalić czy państwo nie jest już dotknięte problemem narkotyków i powinno być wykluczone spod zastosowania regulacji antynarkotykowych69. Organ Apelacyjny podkreśli! ponadto, że rozporządzenie wspólnotowe nie wskazuje, że zastosowanie kwestionowanych środków stanowi adekwatną i proporcjonalną odpowiedź na potrzeby krajów mających problemy związane z produkcją narkotyków70. Brak obiektywnych i jawnych kryteriów stosowania regulacji antynarkotykowych stanowi zdaniem Organu Apelacyjnego przyczynę dla której nie można uznać regulacji antynarkotykowych za niedyskryminacyjne i tym samym zgodne z Enabling Clause71. Co jednak szczególnie interesujące, w odróżnieniu od panelu, Organ Apelacyjny nie wskazał na uzyskanie waivera, jako na praktycznie jedyną metodę usankcjonowania preferencji wynikających z regulacji antynarkotykowych. Organ podkreślił72, że Wspólnoty powinny uzupełnić rozporządzenie wprowadzające GSP przyjmując kryteria stosowania regulacji antynarkotykowych, pozwalające na włączenie do grupy państw-be- neficjentów tych regulacji specjalnych wszystkich innych państw rozwijających się – beneficjantów ogólnego schematu preferencji GSF| które są w identycznej sytuacji, jeżeli chodzi o zagrożenie produkcją i przemytem narkotyków. Stwierdzenia te stanowiły podstawę rozważań arbitra73 powołanego zgodnie z art. 21.3 (c). Porozumienia w sprawie rozwiązywania

W szczególności nie tworzy, zdaniem Organu Apelacyjnego takich kryteriów art. 26 ust. 1(d) wspólnotowego GSP pozwalający usunąć państwo z kręgu beneficjantów GSP lub grupy beneficjantów regulacji bodźcowych lub specjalnych, jeżeli charakteryzują je „braki w kontroli celnej eksportu i przewozu narkotyków (niedozwolonych substancji lub ich prekursorów)”. Report oj the Appellasporów WTO celem ustalenia „rozsądnego okresu czasu” dla wcielenia w życie przez Wspólnoty Europejskie rozstrzygnięć Organu Rozwiązywania Sporów. Arbiter ten brał pod uwagę już je dymie zmianę obowiązujących regulacji wspólnotowych jako metodę wykonania rozstrzygnięcia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>