PARTNERSTWO EURO-ŚRÓDZIEMNOMORSKIE SZANSĄ NA POKÓJ CZ. II

Do połowy lat 90-tych współpraca państw członkowskich Unii Europejskiej ze śródziemnomorskimi państwami trzecimi odbywała się w ramach umów dwustronnych. Na początku lat 90-tych pojawiła się idea nadania stosunkom euro-śródziemnomorskim nowych ram obejmujących utworzenie w przyszłości partnerstwa euro-śródziemnomorskiego. Główne kierunki rozwoju stosunków euro-śródziemnomorskich określiły kolejne Rady Europejskie zgromadzone w Lizbonie (1992 r.), w Corfou Gipiec 1994 r.) i w Essen (grudzień 1994 r.). Urzeczywistnieniem powyższych planów zajęła się Euro-śródziemnomorska Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych, która odbyła się 27-28.11.1995 r. w Barcelonie. Inicjatorami partnerstwa euro-śródziemnomorskiego stały się więc państwa uczestniczące w konferencji barcelońskiej. Obok ówczesnych piętnastu państw członkowskich Unii Europejskiej w konferencji udział wzięło dwanaście państw trzecich basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Autonomia Palestyńska, Cypr, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Malta, Maroko, Syria, Tunezja i Turcja7. Do udziału w konferencji zaproszono także Ligę Państw Arabskich8 i Unię Arabskiego Maghreb u9.

Partnerstwo euro-śródziemnomorskie bywa utożsamiane wyłącznie ze współpracą między Unią Europejską a państwami Maghrebu i Maszreku. Pojęcia „Maghreb” i „Maszrek” są pojęciami używanymi w różnych znaczeniach i dlatego wymagają dookreślenia. Należy rozróżnić nazwę geograficzną „Maghreb”, nazwę organizacji regionalnej integrującej państwa Maghrebu, jaką jest Unia Arabskiego Maghrebu oraz określenie „Maghreb” używane w kontekście współpracy euro-śródziemnomorskiej. Słowo Maghreb po arabsku znaczy Zachód. W znaczeniu geograficznym pojęciem tym określa się ziemie położone na zachód od Doliny Nilu i sięgające aż do Oceanu Atlantyckiego. Maghreb oznacza więc region obejmujący terytorium państw Afryki północno-zachodniej: Algierii, Libii, Maroko, Mauretanii i Tunezji. Maghreb w składzie wymienionych pięciu państw zwany jest „Wielkim Maghrebem”. Właśnie państwa „Wielkiego Maghrebu” w 1989 r. utworzyły Unię Arabskiego Maghrebu jako organizację regionalną mającą na celu integrację gospodarczą i polityczną jej członków. Niekiedy jednak określenie „państwa Maghrebu” używane jest w stosunku do wspólnoty jedynie trzech państw: Algierii, Maroka i Tunezji10. Są to państwa, które przed odzyskaniem niepodległości wchodziły w skład tak zwanej Francuskiej Afryki Północnej11. W kontekście współpracy euro- śródziemnomorskiej określenie „państwa Maghrebu” oznacza właśnie wspólnotę trzech państw: Algierii, Maroko i Tunezji12. Są to państwa, z którymi Wspólnota Europejska związała się umowami stowarzyszeniowymi nowej generacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>