Partnerstwo Eurośródziemnomorskie

Rezultatem Konferencji było jednomyślne przyjęcie Deklaracji barcelońskiej, której głównym celem jest ustanowienie do 2010 r. ekonomicznej i politycznej strefy śródziemnomorskiej, zamieszkanej przez 800 min. mieszkańców. Zgodnie z Deklaracją barcelońską, Partnerstwo Eurośró- dziemnomorskie ma być realizowane poprzez:

– partnerstwo w zakresie polityki wewnętrznej i bezpieczeństwa,

– partnerstwo ekonomiczne i finansowe,

– partnerstwo socjalne i kulturowe63.

W literaturze wymienia się kilka powodów ustanowienia Partnerstwa, które generalnie były związane z:

– zmianą ogólnej sytuacji w gospodarce światowej, globalizacją i regionalizacją,

– liberalizacją handlu światowego,

– niestabilną sytuacją polityczną niektórych z tych krajów,

– potrzebą przyspieszenia reform i restrukturyzacji gospodarek tych krajów,

– rozwojem regionalnych porozumień handlowych (np. NAFTA, ASEAN, Mercosur),

– powstrzymanie nadmiernej imigracji do południowych krajów Unii64. Podstawowym celem partnerstwa politycznego i w dziedzinie bezpieczeństwa jest zapewnienie regionowi pokoju, stabilności politycznej i bezpieczeństwa. Strony zobowiązały się do:

– działania zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego,

– rozwijania zasad państwa prawa i demokracji w swoich systemach politycznych,

– respektowania praw człowieka i podstawowych wolności, ze szczególnym uwzględnieniem wolności słowa, myśli, wyznania, języka, zrzeszania się w celach pokojowych,

– promowanie tolerancji w stosunkach społecznych i politycznych oraz walki z rasizmem i ksenofobią,

– poszanowania pełnej suwerenności wszystkich państw, a zwłaszcza nie- interweniowania w sposób pośredni lub bezpośredni w jego sprawy wewnętrzne i respektowanie terytorialnej niezależności wszystkich krajów,

– rozwiązywaniu wszelkich sporów metodami pokojowymi,

– wzmocnieniu współpracy w walce z terroryzmem, zorganizowaną przestępczością oraz handlem narkotykami,

– promowanie bezpieczeństwa regionalnego poprzez ratyfikowanie postanowień dotyczących nierozprzestrzeniania broni atomowej, chemicznej i biologicznej, ustanowienie obszaru wolnego od broni oraz redukcję broni konwencjonalnej,

– promowanie warunków do realizacji projektów o dobrosąsiedztwie. Z koordynację wielostronnych i regionalnych aspektów tego filara Eu- rośródziemnomorskiego partnerstwa odpowiedzialni są Wyżsi Funkcjonariusze (Senior Officials), którzy spotykają się najczęściej raz na pół roku63.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>