Partnerstwo polityczne i bezpieczeństwa partnerstwa eurośródziemnomorskiego

W ramach partnerstwa politycznego i bezpieczeństwa, w maju 2001 r. odbyło się na Malcie seminarium, w którym wzięło 60 dyplomatów z 27 państw-stron deklaracji, którego celem było zapoznanie ich oraz promowanie idei partnerstwa, ponadto opracowany został nowy projekt dotyczący przestrzegania praw człowieka, na który Komisja przeznaczyła 1 min ecu.

W ramach partnerstwa ekonomicznego i finansowego można również zaobserwować powstanie i opracowywanie szeregu inicjatyw i programów. Na skutek inicjatyw podmiotów gospodarczych doszło do utworzenia eurośródziemnomorskich izby handlowe76, agencji promocji eksportu, Eurośródziemnomorskiego Banku Rozwoju, współfinansującego najpotrzebniejsze projekty inwestycyjne oraz Śródziemnomorskiej Sieci Banków. Spośród opracowanych programów na szczególną uwagę zasługują: egipski program rozwoju sektora prywatnego, finansowany ze środków MEDA program Mdestat network jest to program realizowany w obszarze współpracy w dziedzinie statystyki, na który zostało przeznaczone z funduszu MEDA 30 min. ecu program Semide (water information system lub EMWIS), został opracowany w 1999 r., a jego zasadniczym celem jest podniesienie kwalifikacji w zarządzaniu zasobami wodnymi oraz promowanie współpracy w dziedzinie wymiany informacji między Stronami program Eumedis, którego celem jest przyczynienie się do zmniejszenia informacyjnej i technologicznej luki między Wspólnotą a jej partnerami program Femise, którego celem jest analiza głównych trendów w rozwoju ekonomicznym regionu. Program ten skupia 70 ekonomicznych instytutów badawczych oraz program Unimed, który jest siecią zrzeszającą organizacje pracodawców ze Wspólnoty i państw stowarzyszonych. Głównym jego celem jest wzmocnienie organizacji pracodawców z krajów śródziemnomorskich, wymiana doświadczeń, organizowanie warsztatów i szkoleń.

Można zatem zaobserwować, mimo wielu obiektywnych trudności, nowy etap współpracy między UE a krajami śródziemnomorskimi. Nie należy zapominać, że istnieje kilka przykładów ukazujących kruchość pokojowych stosunków w tym regionie, a pokój jest bowiem jedynym gwarantem stabilizacji tego regionu i poprawy jego sytuacji społeczno-gospodarczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>