Partnerstwo społeczne i kulturowe partnerstwa eurośródziemnomorskiego

Głównym celem partnerstwa społecznego i kulturowego jest przyczynianie się do rozwoju zasobów ludzkich oraz „zbliżenie” wszystkich mieszkańców regionu w sferze socjalnej i kulturowej71. W osiągnięciu celów partnerstwa ma sprzyjać:

– rozwój edukacji,

– dialog między społecznościami na płaszczyźnie kulturowej,

– kooperacja mediów,

– współpraca młodzież)’,

– rozwój społeczny i opieka zdrowotna,

– rozwiązanie problemów migracji,

– współpraca na poziomie władz regionalnych i lokalnych,

– kooperacja w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Realizacji wymienionych celów mają służyć tzw. programy tematyczne MED. Partnerstwo społeczne i kulturowe implikuje przede wszystkim potrzebę rozwoju edukacyjnego społeczeństw’ państw śródziemnomorskich. Będzie ono dokonywane na wielu płaszczyznach, a przede wszystkim poprzez system szkoleń zawodowych, rozwój technik nauczania, współpracę między uniwersytetami i jednostkami badawczymi. Szczególna uwaga zostanie skupiona na zapewnieni dostępu do edukacji kobietom. W ramach tej współpracy utworzono Euro-Arab Business School w Grenadzie i European Foundation w Turynie.

Wymiana kulturalna natomiast będzie polegała na organizowaniu wspólnych imprez kulturalnych oraz wystaw prezentujących dorobki obu cywilizacji. Osobną formą będzie kooperacja teatralna lub filmowa.

Uczestnicy Konferencji stwierdzili, że warunkiem osiągnięcia celów’ partnerstwa jest kontynuowanie ożywionego i wszechstronnego dialogu, w tym też celu, utworzony Komitet Eurośródziemnomorski (Euro-Mediterranean Committee), w skład którego wchodzą: przedstawiciele Państw Członkowskich UE, przedstawiciele Komisji oraz 12 państw śródziemnomorskich, a jego podstawowym zadaniem jest dokonywanie oceny realizacji postanowień Deklaracji. Komitet spotyka się pod w Brukseli zazwyczaj trzy razy podczas Prezydencji. Przewodniczy obradom Komitetu państwo, które przewodniczy Radzie UE.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>