Polityka Unii względem Rosji

Jeszcze silniejszy szok przeżyta Rosja jesienią 1999 r., kiedy to została poddana nieoczekiwanej, nadzwyczaj ostrej i systematycznej krytyce za działania sił federalnych w Czeczenii. Sytuacja nie zmieniła się zasadniczo w kolejnych latach. Zarówno instytucje unijne jak i Rady Europy krytycznie oceniają przestrzeganie praw człowieka i sytuację humanitarną w Czeczenii13, Ich krytyka jest ostrzejsza od amerykańskiej, Dla Waszyngtonu bowiem jest to problem w przewadze polityczny: Biały Dom jest dość elastyczny w ocenie poszczególnych przypadków naruszenia praw człowieka. Decydują o tym amerykańskie interesy oraz stopnień wpływu różnych lobby (etnicznych, religijnych i innych). Natomiast dla UE prawa człowieka nie tylko stanowią odrębną wartość, ale są też jedną z podstaw integrującej się Europy.

Wojna czeczeńska zachwiała także rosyjskimi nadziejami na przekształcenie OBWE jeśli nie w alternatywę NATO, to przynajmniej w ważny instrument rosyjskiej polityki w Europie. Izolacja Rosji, w związku z kwestią czeczeńską, na szczycie OBWE w Stambule w listopadzie 1999 r. przypominała o analogicznej izolacji ZSRR w ONZ w 1980 r. w wyniku interwencji w Afganistanie.

Tak więc UE, której polityka pomogła umocnić pozycję Rosji na arenie międzynarodowej, po pogorszeniu się stosunków z USA w końcu lat 90., szybko rozczarowała Moskwę. Niemniej wyzwanie płynące z Europy, chociaż pozostaje nie do końca adekwatnymi pojęciem, odczuwane jest coraz silniej14. Paradoks polega na tymi, że bez względu na wzajemną otwartość i narastające kontakty, poziom zrozumienia partnera jeśli wzrósł, to niewiele. Odnosi się to w równym stopniu do Rosji (stosunek do pozostałej Europy), jak i do Europy (w odniesieniu do Rosji). n Rada Europy o polityce Rosji w Czeczenii, „Rzeczpospolita” 23.1.2002 r., s. A6 Nie róbcie referendum, „Gazeta Wyborcza” 25-26.1.2003 r., s. 8 P Reszka, Unia chce bronić Czeczenów, „Rzeczpospolita” 10-12.4-,2004 r., s. A-4.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>