Rezolucja w sprawie implementacji wspólnej strategii wobec Rosji

Rezolucję w sprawie implementacji wspólnej strategii wobec Rosji Parlament Europejski przyjął już pod koniec 2000 r. Nie znalazła ona jednak odzwierciedlenia w nowelizacji tego dokumentu. Eiiropean Parliament resolution on the implementation of the Common Strategy of the European iinion on Russia (2000/2007CINÜ), O.J. 2001, C 232, s. 176-183.

W wersji elektronicznej komunikat jest dostępny pod adresem: http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2004/com2004_0106en01.pdf wobec Rosji pod kątem spójności i efektywności w perspektywie spotkania Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (GEARC) w lutym 2004 r. oraz faktu poszerzenia UE do 25 państw członkowskich. Przesądzone wówczas już było, że najbliższy majowy szczyt Rosja-UE będzie odbywał się w zupełnie innych warunkach. Komisja uznała za uzasadnione połączenie kwestii polityki wobec Rosji z zagadnieniami południowego Kaukazu i zachodniego obszaru Nowo Niepodległych Państw byłego Związku Radzieckiego (NIS),s. Już w przygotowaniach do majowego szczytu w Sankt Petersburgu w 2003 r. przeformułowano zasadnicze cele dla UE w stosunkach z Rosją. Plonem petersburskich obrad było wykreowanie czterech wspólnych przestrzeni: ekonomicznej wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości współpracy w obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego badań i edukacji, wliczając w co kulturę. Prace nad tymi kwestiami miały być kontynuowane w ramach PCA.

W 2004 r. Komisja charakteryzowała Rosję jako kluczowego aktora nie tylko na scenie globalnej i forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale także posiadającego znaczące wpływy na terenie N1S. Federacja Rosyjska jest głównym dostawcą produktów energetycznych do UE, a w przyszłości ta rola może ulec dalszemu wzmocnieniu”. Pomimo relatywnie słabo rozwiniętej gospodarki, Rosja jest dla unijnych towarów i usług ogromnym rynkiem zbytu, na dodatek ze znaczącym potencjałem wzrostu. Podkreśla się, że w interesie UE jest dalszy rozwój gospodarczy i kontynuacja reform w tym kraju. Jeżeli chodzi o zakres przedmiotowy współpracy, oprócz referowanych już wcześniej kwestii podnoszonych we wspólnej strategii, w komunikacie zwraca się szczególną uwagę na zwalczanie terroryzmu, owocną współpracę w kwestiach Wymiaru Północnego UE oraz zaangażowania Rosjan w inicjatywę ITER60.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>