Stolica Apostolska a Unia Europejska

W ramach porządku prawnego, jaki tworzy prawo międzynarodowe, Stolica Apostolska i Wspólnoty europejskie dokonały instytucjonalizacji wzajemnych związków poprzez ustanowienie stosunków dyplomatycznych63. Akt ten dokonany w formie notyfikacji o akredytacji przedstawiciela dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej dotychczas rezydującego w Belgii i Luksemburgu – także przy Wspólnotach Europejskich – należy uznać za umowę prawa międzynarodowego. Wspomnieć trzeba również o innych działaniach dwustronnych, nie zawsze o charakterze prawnym, łączących oba podmioty, na przykład wzajemne wizyty wysokich przedstawicieli [w tym wizyty papieża w siedzibie Unii], wymiana pism, depesz itp. W opracowaniu na temat „Stolica Apostolska a Unia Europejska” bp Tadeusz Pieronek pisze:

Nie można dać odpowiedzi na pytanie, kiedy Stolica Apostolska została przyjęta do Unii Europejskiej, czy poprzedzających tę unię struktur europejskich. Stolica Apostolska nigdy formalnie nie weszła do Unii, ale z jednakową słusznością można powiedzieć, że zawsze była obecna w tle całego procesu jednoczenia się Europy po II wojnie światowej, przy czym to stanowienie tła nie było tylko bierną obecności, ale stanowiło zachętę i moralną aprobatę tendencji unifikacyjnych64.

Brak jak dotychczas jednoznacznej praktyki międzynarodowej, a także uznania takiej podmiotowości przez państwa, o czym świadczą rezultaty Konferencji Międzyrządowej z 1996 r. Zob. J. Barcz, Traktat o Unii Europejskiej, Wprowadzenie i przekład, Warszawa 2000 E. Latoszek Podmiotowość prawna Wspólnoty Europejskiej i jej kompetencje w zakresie zewnętrznych stosunków umownych, Warszawa 1999.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>