Strategia średniookresowa

Zamieszczone w Strategii średniookresowej ustalenia przewidują, iż będą to stosunki o charakterze „partnerstwa strategicznego”, a współpraca dotyczyć będzie: polityki, handlu i inwestycji, finansów, rozszerzenia Unii, rozwoju europejskiej infrastruktury współpracy, nauki, techniki i ochrony własności intelektualnej, transportu, prawa, walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną5. Podstawowymi celami strategii są:

– zagwarantowanie interesów narodowych Rosji,

– umocnienie jej roli i autorytetu w Europie i Swiecie przez utworzenie efektywnego ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa zbiorowego,

– przyciągnięcie inwestorów zagranicznych,

– wykorzystanie doświadczenia unijnego w zarządzaniu w celu zdynamizowania rozwoju społecznie zorientowanej gospodarki rynkowej. Ważne znaczenie dla umocnienia współpracy miał szczyt Rosja-UE w Rzymie 6.11.2003 r. Podjęto na nim istotne decyzje o wymiarze strategicznym, dotyczące utworzenia czterech wspólnych obszarów: ekonomiki i handlu, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, wolności i wymiaru sprawiedliwości, nauki i kultury6.

Stosunek Moskwy do UE byl początkowo niejednoznaczny: z jednej strony, traktowano ją jako jedną z wielu demokratycznych instytucji europejskich w przekonaniu, że jeśli Rosja zechce, to zostanie jej członkiem7 z drugiej – uważano proces integracji europejskiej za sprawę drugoplanową, dla Europy i Rosji. Przez długi czas była błędnie interpretowana jako kooperacja wyłącznie ekonomiczna, bez własnej polityki zagranicznej, obronnej i bezpieczeństwa. EWG/UE traktowano jako dodatek do amerykańskiej polityki siły w Europie, której narzędziem miało być NATO.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>