Umowy bilateralne – opis

Z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej wszystkie wymienione umowy są częścią prawa wspólnotowego i w związku z tym podlegają reżimowi zasad supremacji, skutku bezpośredniego, czy skutku pośredniego. W przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej postanowienia umów mogą być również przedmiotem pytań prejudycjalnych sądów krajowych69. Takiej możliwości nie mają natomiast sądy szwajcarskie. Odmiennie, niż jest to w przypadku Europejskiego Obszaru Gospodarczego brak jest wspólnego organu odpowiedzialnego za wykładnię przepisów porozumień70. Natomiast, poszczególne umowy powołały specjalny mechanizm proceduralny pozwalający na określenie skutków zmian w prawie wewnętrznych stron dla stosowania porozumień. Istotna rola w tym zakresie przypada wspólnym komitetom utworzonym w ramach każdej z umów. Ponadto, w przypadku umowy o przepływie osób kompetencje

Odmiennie niż jest to w przypadku klasycznych umów stowarzyszeniowych porozumienia ze Szwajcarią nie tworzą podstaw prawnych dla jednolitego systemu instytucjonalnego dla wszystkich porozumień. Każda z umów przewiduje natomiast powołanie specjalnych wspólnych komitetów wyposażonych w niezbędny pakiet kompetencji decyzyjnych. W ich skład wchodzą przedstawiciele obu stron, przy czym roczne przewodnictwo odbywa się na zasadzie rotacji. We wszystkich przypadkach decyzje komitetów podejmowane są w drodze konsensu. Komitety mają generalną kompetencję do powoływania grup roboczych składających się z ekspertów72. Każdy z Komitetów przyjmuje swoje reguły procedowania, określające m.in. zasady przewodnictwa, reguły odnośnie zwoływania i przebiegu posiedzeń73. Komitety mogą wydawać rekomendacje oraz decyzje. Zakres kompetencji decyzyjnych jest zróżnicowany w ramach każdej z umów. Niemniej jednak, można poczynić konkluzję, iż rzeczone organy odpowiedzialne są za prawidłowe administrowanie stosowania porozumień, w niektórych przypadkach także za dokonywanie technicznych zmian w załącznikach do umów74 oraz za rozstrzyganie sporów powstałych na gruncie stosowania porozumień. Komitety stanowią także forum konsultacyjne w przypadkach zmian prawa wewnętrznego stron w zakresie materii objętych umowami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>