Walka UE ze zorganizowaną przestępczością

Za czwartą inicjatywę uznano „Walkę ze zorganizowaną przestępczością”. Obie strony były wielce zainteresowane trwałą i efektywną współpracą w tym obszarze, wręcz wskazywały ją jako oczywisty priorytet. Z tego powodu Unia proponowała stworzenie planu skupiającego się na wspólnych działaniach z Rosją w walce ze zorganizowaną przestępczością. Wymieniano konkretne problemy natury społecznej, takie jak: walkę z korupcją, pranie brudnych pieniędzy, przemyt narkotyków i ludzi, a także nielegalną imigrację. Unia eksponowała kilka konkretnych obszarów współpracy. Pomoc w szkoleniu władz sądowniczych oraz egzekwujących prawo, w szczególności z uwzględnieniem technik śledczych i interwencyjnych. Zakładano również rozwój niezbędnych ram prawnych, instytucjonalnych oraz sądowych dla skutecznego zwalczania zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza w obszarze prania pieniędzy, nielegalnej działał- ności gospodarczej oraz przemytu ludzi. Efektywne mechanizmy współpracy w zwalczaniu przemytu narkotyków przez granice oraz rozwój współpracy pomiędzy Europolem i kompetentnymi władzami rosyjskimi miały uwzględniać konwencję o Europolu. Dyskusja z Rosją w ramach PCA oraz innych trwających dialogów pomiędzy kompetentnymi organami rosyjskimi i oficerami łącznikowymi z państw członkowskich UE stacjonującymi w Moskwie miała pozwolić przeanalizować bardziej precyzyjnie potrzeby Rosji w tym obszarze. W związku z powyższym konferencja EU-Rosja w grudniu 1999 r. nabierała szczególnego znaczenia. Raport z niej miał zostać dostarczony Radzie w pierwszej połowie 2000 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>