Współpraca w kwestii ekonomiczno-finansowej partnerstwa eurośródziemnomorskiego

Podsumowując należy stwierdzić, że deklaracja barcelońska jest jedynie planem współpracy, którego realizacja zależy od rzeczywistych chęci, dążeń i możliwości zainteresowanych Stron. Nie ulega wątpliwości, że realizacja programu odbywa się w zbyt wolnym tempie72. Pojawiają się również opinie, że kraje śródziemnomorskie uczestniczą w tym programie tylko dlatego, że brakuje im jakiejkolwiek alternatywy, a sam program stanowi przykład dalszych nieprzewidzianych i nieprzemyślanych gestów Wspólnoty, których początki leżą w kolonialnej przeszłości Maghrebu73.

Najłatwiej jest ocenić realizację współpracy w dziedzinie ekonomiczno-finansowej, której centralnym ogniwem jest utworzenie do 2010 r. strefy wolnego handlu. Wspólnota zawarła dotychczas Eurośródziemnomor- skie Układy stowarzyszeniowe ze wszystkimi państwami Maghrebu. Nie ulega jednakże wątpliwości, że największym problemem pozostaje nadal niedorozwój gospodarczy tych krajów, obawy przed negatywnymi skutkami utworzenia swh oraz brak spójności prawa74. Mała uwaga została natomiast poświęcona rozwojowi handlu między samymi państwami śródziemnomorskimi, problemem jest również ograniczony dostęp artykułów rolnych na rynek Wspólnoty. Należy również zauważyć, że sama wymiana towarowa nie wystarczy, aby poprawić sytuację gospodarczą krajów stowarzyszonych. Niezbędny jest dopływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich, które wykazują jednakże tendencje spadkowe73.

Poważnym problemem jest niewystarczająca wysokość pomocy finansowej. Planowana jej wysokość to 5,350 min. euro na 230 min. ludzi zamieszkujących ten region. Dla porównania pomoc Wspólnoty dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej w tym samym czasie miała wynieść 7,4 mld. ecu, na 96 min. ludzi. Pomimo tendencji stagnacyjnych w sensie makroekonomicznym, można również zaobserwować zjawiska pozytywne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>