Założenia globalnej polityki śródziemnomorskiej

Ważne miejsce w rozwoju wzajemnych stosunków odegrała proklamowana w 1972 r, koncepcja globalnej polityki śródziemnomorskiej41. Zdaniem niektórych autorów użyty termin polityka globalna, był eufemizmem, gdyż w rzeczywistości stosunki między Wspólnotą a krajami śródziemnomorskimi opierały się na umowach bilateralnych42.

Rada Ministrów, podczas sesji odbytej w dniach 27-28.6.1972 r., rozważała kwestie związane ze zbliżeniem Wspólnoty’ z państwami śródziemnomorskimi. Przedstawiona została również, przez Ministra Spraw Zagranicznych R. Schumana, koncepcja globalnej polityki śródziemnomorskiej. Przewidywała ona dalszą liberalizację handlu artykułami przemysłowymi zmierzającą do utworzenie stref wolnego handlu lub unii celnej między Wspólnotą a krajami śródziemnomorskimi, natomiast w odniesieniu do artykułów rolnych zakładała zwiększenie skali preferencji oraz liczby towarów nimi objętych, przy jednoczesnym założeniu, że nie wpłynie to na rynek rolny Wspólnoty. Ostatecznie współpraca miała również objąć pomoc finansową, techniczną i socjalną oraz kwestie związane z tzw. pracownikami wędrownymi43. Stanowiska Francji poparła jedynie Holandia i w takiej sytuacji, Rada zleciła Komisji opracowanie propozycji dotyczących charakteru i kierunków przyszłej polityki Wspólnoty wobec państw śródzi em nomorskich.

W swoich raportach z 23 i 29.11.1972 r. Komisja przedstawiła Radzie propozycje, które następnie były podstawą ustalenia globalnej polityki śródziemnomorskiej. Zdaniem Komisji, globalnego charakteru przyszłej polityki nie należało utożsamiać z jednolitością reguł obowiązujących w stosunkach między Wspólnota a wszystkimi krajami tego regionu, lecz polityka powinna zostać zdywersyfikowana i powinna uwzględniać wszystkie specyficzne problemy poszczególnych państw śródziemnomorskich44. Komisja również zastrzegła, że charakter stosunków nie będzie identyczny, lecz będzie zależał od tego, czy jest to państwo europejskie, czy też nie. Pierwsze z tych państw, po spełnieniu określonych warunków ekonomicznych i politycznych będą mogły w przyszłości starać się o członkostwo we Wspólnocie, natomiast stosunki z tymi drugimi będą bazowały na utworzeniu stref wolnego handlu i zawarciu odpowiednich umów o współpracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>