Zdanie Jana Pawła II na temat integracji europejskiej cz. II

Ta wypowiedź papieża jest o tyle wyjątkowa, że – jak podkreślił to bp. Tadeusz Pieronek – podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r. Jan Paweł II odnosił się do aktualnych spraw kraju w sposób ogólny, natomiast w kwestii integracji jednoznacznie poparł starania Polski o członkostwo w UE i to nie ogólnie, ale wprost z takim kształtem jedności jakim jest Unia Europejska57. Gdy członkostwo Polski w UE stało się faktem, Jan Paweł 11 nie ukrywa! swego zadowolenia, rozpatrując je na tle całego procesu rozszerzenia Unii, pojmowanego jako akt sprawiedliwości dziejowej.

Nie oznacza to, że papież zabiera glos w toczącej się dyskusji na temat modelu integracji europejskiej, opowiadając się za takim czy innym wariantem. W tym względzie stara się ona zachować elegancką powściągliwość, mówiąc jedynie o wartościach, na których powinna opierać się zjednoczona Europa. Można by jednak, w oparciu o analizę tekstów i wypowiedzi papieskich, pokusić się o stwierdzenie, że papieska percepcja modelu integracji zawiera się w pojemnym, dającym swobodę uczestnikom integracji, określeniu: „więcej niż konfederacja, mniej niż federacja”. Papieskie wypowiedzi o kierunkach integracji nie przesądzają niczego na poziomie rozstrzygnięć prawnych i instytucjonalnych. Sugerują one natomiast, iż regulacje prawne okażą się skuteczne dopiero wtedy, gdy u ich podstaw leżeć będzie solidarność aksjologiczna tworząca zjednoczoną Europę ducha5.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>