Zmiana percepcji świata zewnętrznego w 1999 r.

W Koncepcji polityki zagranicznej za główne zadanie polityki zagranicznej, w warunkach globalizacji, uznano wspomaganie rozwoju gospodarczego państwa i jego integrację z gospodarką światową. Główną rolę w tym procesie wyznaczono stosunkom z UH9. Był to pierwszy dokument na tak wysokim szczeblu, w których odniesiono się do europejskiego procesu integracyjnego i zwrócono uwagę na ścisły związek między rozszerzeniem UE na wschód, wprowadzeniem wspólnej waluty europejskiej, reformami strukturalnymi UE i tworzeniem jej wspólnej polityki zagranicznej, obronnej i bezpieczeństwa. W dokumencie stwierdzono, że Rosja uważa „UE za jednego z najważniejszych partnerów politycznych i ekonomicznych będzie dążyć do rozwoju stałej intensywnej, stałej i długofalowej współpracy bez koniunkturalnych wahań”10. Dwa pozostałe, chronologicznie wcześniejsze, dokumenty wychodzą z rozszerzonego rozumienia bezpieczeństwa. Określają priorytety wewnętrzne, w szczególności dotyczące wizji państwa prawa i umocnienia jego autorytetu oraz stopniowych przekształceń demokratycznych oraz ekonomiczno-rynkowych społeczeństwa i ekonomiki jako nieodzownych warunków zapobiegania wewnętrznym i zewnętrznym zagrożeniom i zapewnieniu Rosji należnego jej miejsca w wśród wielkich mocarstw11. Zmianie percepcji świata zewnętrznego w 1999 r. sprzyjało kilka czynników:

– 1) rosyjska polityka nie była w stanie przeszkodzić rozszerzeniu NATO na wschód

– 2) kryzys finansowy z sierpnia 1998 r. zmusił Moskwę do wykorzystania doświadczeń odbudowy Europy Zachodniej po II wojnie światowej

– 3) zmalał wpływ zwolenników amerykańskiej koncepcji reformowania gospodarki12

– 4) zmalało znaczenie grup finansowo-przemysłowych, a przegrupowania w elitach władzy umocniły siły dążące do zwiększenia zakresu koordynacji interesów wewnętrznych i zewnętrznych

– 5) stosunek Moskwy do wojny w Kosowie nie tylko pokazał granice rosyjskich wpływów, ale też uświadomił Kremlowi, iż istnieje zagrożenie izolacji lub marginalizacji Rosji w Europie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>